Vores børnesyn

Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. Udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber.

Det grundlæggende børnesyn Gl. Åby Dagtilbud kommer til udtryk på følgende måde:

  • Vi møder børnene med nærvær ved at være troværdige voksne.
  • Vi har et ressourcesyn, når vi ser og taler om og med børnene.
  • Vi tilbyder passende udfordringer i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.
  • Vi organiserer dagtilbuddets praksis efter børnegruppens og det enkelte barns behov.
  • Børnene er tilknyttet en stue/gruppe. Herved skabes mulighed for nærhed, omsorg, social samhørighed og anerkendende relationer.
  • Vores tilgang til praksis er, at det at skabe udvikling hos barnet også er at skabe udvikling hos os selv.
  • Alle børn mødes i øjenhøjde, med indlevelse og rummelighed af de voksne.

Børneperspektiv  

Vi er nysgerrige og imødekommende ift. det enkelte barns behov, samtidig med at behovene tilpasses fællesskabet. Vi følger børnenes initiativer, når vi arbejder med at danne relationer, i leg og ift. at arbejde ud fra det enkelte barns ressourcer.

Leg og børnefællesskaber 

Vi organiserer den pædagogiske praksis, så der både er plads til vokseninitierede- og børneinitierede aktiviteter, samt til børnenes leg. Vi er legende voksne, og bruger legen som et grundelement i den pædagogiske tilgang. Vi tager ansvaret og sikrer, at alle børn oplever at være en del af et fællesskab (med forskellige deltagelsesbaner).

Fysiske rammer

Som dagtilbud prioriterer vi, at de fysiske rammer ude og inde i alle afdelinger vedligeholdes og udvikles, så de understøtter den pædagogiske praksis. 

Læs mere om vores pædagogiske grundlag i vores læreplan: 

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation